Get Adobe Flash player

 میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscopy)

در میان میکروسکوپ‌های ساخته شده در جهان، میکروسکوپ الکترونی عبوری قدرتمندترین نوع میکروسکوپ به شمار می‌رود. این دستگاه قادر است اجسامی کمتر از یک نانومتر را نیز نمایش دهد. اساس عملکرد این میکروسکوپ که به اختصار به آن TEM گویند، مشابه میکروسکوپ های نوری است؛ با این تفاوت که بجای پرتوی نور در آن از پرتوی الکترون استفاده می شود. آنچه که می توان با کمک میکروسکوپ نوری مشاهده کرده بسیار محدود است، در حالی که با استفاده از الکترون ها به جای نور، این محدودیت از بین می‌رود. وضوح تصویر در TEM هزار برابر بیشتر از یک میکروسکوپ نوری است.

با استفاده از TEM می توان جسمی به اندازه چند انگستروم (10 -10 متر) را مشاهده کرد. برای مثال می‌توان اجزاء موجود در یک سلول یا مواد مختلف در ابعادی نزدیک به اتم را مشاهده کرد. با این بزرگنمایی، TEM ابزار مناسبی است که هم در تحقیقات پزشکی، زيست شناسی و هم در تحقیقات مرتبط با مواد قابل استفاده است.

در واقع TEM نوعی پروژکتور نمایش اسلاید در مقیاس نانو است که در آن پرتویی از الکترون ها از تصویر عبور داده می شود. الکترون هایی که از جسم عبور می کنند به پرده فسفرسانس برخورد کرده سبب ایجاد تصویر از جسم بر روی پرده می شوند. قسمت های تاریک تر بیانگر این امر هستند که الکترون های کمتری از این قسمت جسم عبور کرده اند (این بخش از نمونه چگالی بیشتری دارد) و نواحی روشن تر مکان هایی هستند که الکترون از آنها عبور کرده است (بخش های کم چگال تر). وضوح این میکروسکوپ 2 نانومتر می باشد و از آن جهت تحلیل و آنالیز ریخت شناسی، ساختار بلوری (نحوه قرارگیری اتم ها در شبکه بلوری) و ترکیب نمونه ها استفاده می شود.